Bạch , Quốc Khánh, Thị Vân Nga Bùi, Hà Thanh Nguyễn, và Đức Bình Vũ. 2024. “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH VI KHUẨN - VI NẤM GÂY NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8362.