Nhuien, Viet Khynh, Quốc Tùng Mai, và Văn Huy Nguyễn. 2024. “LÁC NGOÀI PHÂN KỲ QUÁ MỨC: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8490.