Ngô, Thị Thu Huyền, và Cẩm Yến Nguyễn. 2024. “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN LOÃNG XƯƠNG CỦA NGƯỜI BỆNH TRÊN 40 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8493.