Trần, Thị Hà Phương, Thị Hương Nguyễn, và Ngọc Minh Trần. 2024. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC THÀNH TĨNH MẠCH TINH Ở NGƯỜI BỆNH GIÃN TĨNH MẠCH TINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8498.