Trần, Minh Bảo Luân, Đăng Khoa Đỗ, Việt Thắng Lương, và Thanh Vỹ Trần. 2024. “VAI TRÒ PHÂN ĐỘ GLASS TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU MẠN TÍNH ĐE DỌA CHI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8500.