Phan, Hoàng Giang, Đức Thành Vũ, Đăng Lưu Vũ, Hồng Đức Trương, và Đình Hiệp Trịnh. 2024. “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8501.