Nguyễn, Thị Tố Uyên, Xuân Hoàng Đinh, và Phương Mai Nông. 2024. “ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8508.