Nguyễn , Văn Thực, Hữu Thông Trần, và Trần Hưng Hà. 2024. “LIỆU PHÁP NHŨ TƯƠNG LIPID 20% ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8547.