Nguyễn , Thị Duyên, Diệu Linh Nguyễn, Văn Giang Bùi, và Thùy Linh Nguyễn. 2024. “GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP SINH THIẾT LÕI CÁC TỔN THƯƠNG TUYẾN VÚ CÓ VÔI HÓA NGHI NGỜ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8553.