Nguyễn , Thị Hiền, và Quảng Bắc Nguyễn. 2024. “NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT XOẮN PHẦN PHỤ Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8554.