Nguyễn , Hà Phương, Nguyễn Thế Nguyên Phùng, và Châu Việt Đỗ. 2024. “CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8879.