Phạm , Thị Quế, Anh Tú Đỗ, và Thắng Trần. 2024. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ REGORAFENID TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN MUỘN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8884.