Đỗ, Thị Minh Thư, Hữu Trường Nguyễn, và Kim Tuấn Dương. 2024. “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ TỰ KHÁNG THỂ Ở NGƯỜI BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8890.