Phan , Đình Phong, và Mạnh Hùng Nguyễn. 2024. “GIÁ TRỊ CỦA NGHIỆM PHÁP ADENOSINE TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CƠN AVNRT VÀ AVRT XUÔI CHIỀU (ORT)”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8898.