Dương , Minh Ngọc, và Quang Trung Nguyễn. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÌNH CUỐN DƯỚI CÓ TẠO HÌNH VẠT”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8904.