Nguyễn , Thị Giang, Thị Huyền Nguyễn, và Minh Tuệ Nguyễn. 2024. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X-QUANG, MÔ BỆNH HỌC VÀ HOÁ MÔ MIỄN DỊCH U THẦN KINH NỘI TIẾT PHỔI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8912.