Nguyễn , Thị Mai Thơ, Giang Nam Lê, Tất Hùng Nguyễn, Văn Sáu Lê, Thị Lan Hương Nguyễn, Thị Tĩnh Nguyễn, Xuân Long Hoàng, Văn Lượng Nguyễn, Thị Hà Nguyễn, Thị Hoài Nguyễn, Cảnh Phú Nguyễn, và Sinh Nam Vũ. 2024. “THỰC TRẠNG KHUYẾT TẬT VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8913.