Trần , Bích Thủy, và Nguyễn Thế Nguyên Phùng. 2024. “ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỎNG TRẺ EM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8919.