Cung, Hồng Sơn, Thị Hương Lan Trần, Văn Hà Trần, và Minh Đức Lý. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHẪU THUẬT CLEAR”. Tạp Chí Y học Việt Nam 537 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9193.