Nguyễn, Hoài Bắc, và Cao Thắng Nguyễn. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG BẰNG SÓNG XUNG KÍCH SAU MỘT THÁNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 537 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9200.