Đinh, Việt Hùng, Ngọc Lăng Huỳnh, và Đình Khanh Nguyễn. 2024. “ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH CỤC BỘ PHỨC TẠP”. Tạp Chí Y học Việt Nam 537 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9213.