Bùi, Mai Anh, Xuân Thạch Trần, và Trung Trực Vũ. 2024. “BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VẠT THẦN KINH HIỂN CÓ MẠCH NUÔI TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 537 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9225.