Nguyễn, Nhật Quỳnh Như, Bắc An Lương, và Anh Vũ Hoàng. 2024. “ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ SANGER TRONG KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN CYP21A2 GÂY BỆNH TĂNG SẢN THƯỢNG THẬN BẨM SINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 537 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9228.