Hà, Mạnh Tuấn. 2024. “ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG VANCOMYCIN Ở TRẺ EM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 537 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9233.