Hoàng , Mạnh Ninh, và Hồng Quân Trần. 2024. “GIẢI PHẪU MÔI BÉ Ở PHỤ NỮ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9579.