Trịnh , Việt Anh, Hồng Anh Vũ, và Thị Thanh Loan Phạm. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SÀNG LỌC PHÁT HIỆN UNG THƯ PHỔI Ở BỆNH NHÂN CÓ NGUY CƠ CAO BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LIỀU THẤP TẠI BỆNH VIỆN E”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9581.