Nguyễn, Quốc Thái, Thanh Hoài Phong Nguyễn, Thành Tấn Mai, Huỳnh Như Mai, và Khắc Minh Thái. 2024. “TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9585.