Trần, Ngọc Quế, Xuân Thịnh Lê, và Bá Khanh Nguyễn. 2024. “KẾT QUẢ GẠN TÁCH KHỐI BẠCH CẦU HẠT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2017-2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9595.