Phan, Thi Huyền Trang, Thị Nhung Trần, Thị Thảo Lê, Danh Sơn Ngư, và Thị Thu Hằng Nguyễn. 2024. “SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9601.