Nguyễn, Minh Nam, Tuấn Anh Đỗ, Vũ Trung Nguyễn, Minh Hải Nguyễn, Thị Thu Hằng Đinh, và Văn Tổng Hoàng. 2024. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TUỔI Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9603.