Hoàng, Mạnh Ninh, và Hồng Quân Trần. 2024. “BẢO TỒN GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THÀNH BỤNG TRONG TẠO HÌNH THÀNH BỤNG BẰNG KỸ THUẬT SALDANHA”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9610.