Trần, Duy Tùng, và Hữu Thục Hiền Huỳnh. 2024. “TÍNH KHÁNG KHUẨN ENTEROCOCCUS FAECALIS CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG NANO BẠC TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9799.