Đào, Thị Hồng Hạnh, Ngân Giang Mai, Thị Quỳnh Trâm Hồ, Thị Xuân Thủy Nguyễn, Thị Hiền Phạm, Quốc Việt Nguyễn, và Hoàng Thuỳ Linh Nguyễn. 2024. “NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA THANH NIÊN CHƯA KẾT HÔN TẠI THÀNH PHỐ HUẾ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9809.