Trần, Viết Lực, Ngọc Mai Hà, và Thị Thu Hương Nguyễn. 2024. “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG VẬN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ CAO TUỔI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9810.