Nguyễn, Thị Huế. 2024. “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGƯỜI BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI 4 XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH TỈNH NAM ĐỊNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9816.