Trần, Nguyễn Phương Hải, và Văn Sỹ Hoàng. 2024. “ẢNH HƯỞNG CỦA TÁI TƯỚI MÁU HOÀN TOÀN LÊN ĐAU NGỰC TÁI PHÁT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ST CHÊNH LÊN VỚI TỔN THƯƠNG NHIỀU NHÁNH MẠCH VÀNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9820.