Hoàng, Hà, Hồng Quang Tiêu, và Thị Lệ Nguyễn. 2024. “GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM XPERT MTB/RIF ULTRA TRONG CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI THÁI NGUYÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9830.