Nguyễn, Hoàng Việt, Thị Lan Trần, Phương Thảo Phạm, và Hạ Long Hải Lê. 2024. “ẢNH HƯỞNG CỦA EPSTEIN-BARR VIRUS ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN GEN HK2 TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9831.