Vũ, Đức Bình, Hạ Long Hải Lê, Thành Đạt Tạ, Tín Nghĩa Trần, Thị Lan Trần, Thị Oanh Nguyễn, và Hoàng Việt Nguyễn. 2024. “KHẢO SÁT BIỂU HIỆN CỦA HEXOKINASE 2 MỨC ĐỘ MRNA TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i2.9833.