Trương, Hồng Sơn, Liên Hương Lưu, Lê Việt Anh, và Trương Phan Hồng Ha. 2024. “THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI, KIẾN THỨC THỰC HÀNH CUẢ BÀ MẸ VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP DINH DƯỠNG TẠI MỘT SỐ XÃ KHÓ KHĂN KHU VỰC TÂY BẮC VÀ TÂY NGUYÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9902.