Thái, Nguyên Hưng, và Đại Mạnh Trần. 2024. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THOÁT VỊ HOÀNH (BOCHDALEK) BẨM SINH XUẤT HIỆN MUỘN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9903.