Đặng, Văn Minh, Điện Biên Vũ, Ngọc Quang Nguyễn, Tiến Dũng Nguyễn, và Thị Hương Lan Lê. 2024. “KẾT QUẢ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA THÌ ĐẦU Ở BỆNH NHÂN ≥75 TUỔI BỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9923.