Nguyễn, Minh Phương, Văn Thi Võ, Hoàng Mỷ Lê, Văn Minh Lê, và Trung Hậu Trần. 2024. “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2023-2024”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9937.