Đặng, Văn Minh, Điện Biên Vũ, Ngọc Quang Nguyễn, Tiến Dũng Nguyễn, và Thị Hương Lan Lê. 2024. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ TÍNH CHẤT TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN ≥75 TUỔI BỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 539 (1B). https://doi.org/10.51298/vmj.v539i1B.9946.