Quang Vĩnh, N. ., Bá Nhất, P. ., Đức Sơn, N. . và Thu Hà, N. . (2021) “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HỌC THẠC SĨ CỦA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH PHỤ CẬN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 505(1). doi: 10.51298/vmj.v505i1.1021.