Vũ, T. T., Lê, T. K. và Nguyễn, T. V. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10219.