Lê, Đức M., Nguyễn, T. K. và Nguyễn, T. B. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH Ổ KHUYẾT HỘP SỌ BẰNG LƯỚI VÍT TITANIUM 3D”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10222.