Phạm, N. T. và Đỗ, Đức T. (2024) “KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10229.