Trần, T. H., Trần, T. P. L. và Mai, Q. D. (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐAU THẦN KINH TỌA ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10234.