Đỗ, T. O., Nguyễn, L. H., Phạm, T. H. và Đỗ, B. H. (2024) “ ĐÁNH GIÁ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU PHẪU THUẬT VÁ NHĨ ĐƠN THUẦN BẰNG BỘ CÂU HỎI COMQ-12 PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10242.